Leden

Symfonisch Blaasorkest Gaanderen is een vereniging van, voor en vooral door de leden.

Kenmerkend voor de vereniging is: op een plezierige manier muziek maken op het hoogste niveau voor een amateurorkest met hoge motivatie / inspiratie en groot gevoel van saamhorigheid.

Er is sprake van zowel verticale als horizontale in- en doorstroom van leden. Horizontale instroom houdt in dat een aanstaand nieuw lid al goed een instrument kan bespelen. Bij de verticale instroom volgt het nieuwe lid een opleiding om een instrument te leren bespelen.

Van alle leden wordt verwacht dat men naar vermogen zijn/haar steentje bijdraagt bij alles wat de vereniging onderneemt. Bijna elk lid van SBOG verricht wel een extra taak naast het muziek maken. Het is van belang dat een nieuw lid zich dan ook realiseert dat hij/zij zich aanmeldt voor alle activiteiten. Uiteraard houden de leden zich verder aan afspraken over het volgen van lessen, de studie thuis, het bijwonen van de repetities, concerten etcetera.

Instrumenten

Bij SBOG spelen de leden op een eigen instrument of op een instrument dat in bruikleen gegeven wordt door SBOG. Voor de instrumenten die in bruikleen zijn komen de onderhouds- en reparatiekosten voor rekening van de vereniging.  Een leerling betaalt zelf de studieboeken voor de opleiding aan de muziekschool.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen bedraagt per maand:

Musicerend lid € 20,00
Niet-musicerend lid € 5,00

Voor leerlingen die een opleiding aan de muziekschool volgen bedraagt de contributie per maand:

Leerlingen jonger dan 15 jaar* € 41,00

Muziek Maak Je Zelf cursus: € 50,00 per cursus

* Peildatum: seizoen 2022/2023

De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

Bankrekeningnummer

Rabobank Gaanderen  rekeningnummer NL83RABO 0115 3019 76

Het volgen van een muziekopleiding via onze vereniging is aanmerkelijk goedkoper dan het volgen van particulier muziekonderwijs. De maandelijkse kosten van het particuliere onderwijs zijn twee maal zo hoog! Dit komt doordat de Gemeente Doetinchem de kosten voor een opleiding aan de muziekschool subsidieert. Daarnaast betaalt de Stichting Vrienden SBOG ook een aanzienlijk deel van de opleidingskosten. Deze subsidies zijn al in de genoemde bedragen verrekend.  Het tweede en eventueel volgende gezinslid met les op de muziekschool krijgt € 2,50 korting per maand. Hierbij geldt dat alle gezinsleden op één adres moeten wonen.

We willen erop wijzen dat leerlingen die via onze vereniging de muziek­school bezoeken uiteraard de intentie moeten hebben om bij gebleken niveau in het starters-, opleidingsorkest en/of het symfonisch blaasorkest te gaan meespelen. Het volgen van lessen via Symfonisch Blaasorkest Gaanderen houdt dus meer in dan alleen maar een ‘manier om goedkoop uit te zijn’.