Symfonisch Blaasorkest Gaanderen

header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding header afbeelding

Privacy Policy

Wij, Symfonisch Blaasorkest Gaanderen (SBOG), hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SBOG verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt, hetzij via het aanmeldingsformulier, hetzij via een overeenkomst. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Dieetwensen
 • Bedrijfslogo van sponsoren.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

SBOG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De ledenadministratie en contributieheffing.
 • Informatieverstrekking en het uitnodigingen voor bijeenkomsten. Bij verzending van deze uitnodigingen vragen wij u expliciet of u deze informatie wilt blijven ontvangen. Afmelden is mogelijk door het sturen van een reply met het verzoek tot het verwijderen van uw gegevens.
 • Het opstellen en nakomen van overeenkomsten.
 • Het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. Wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, verleent u SBOG toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Wanneer u onze nieuwsbrieven niet langer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via onze website of door het sturen van een reply met het verzoek tot het verwijderen van uw gegevens.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SBOG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

SBOG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Secretariaat Symfonisch Blaasorkest Gaanderen
Postbus 86
7010 AB Gaanderen
secretaris@sbo-gaanderen.nl